Privacy Policy Jirlumar

Heating Group International BV gevestigd aan Bijsterhuizen 5118, 6604 LX, Wijchen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: www.heatinggroup.eu

Adres: Bijsterhuizen 5118, 6604LX Wijchen

Telefoonnummer: 024 3434 222

Ton Ippel is de Functionaris Gegevensbescherming van Heating Group International diegene is te bereiken via hgi@heatinggroup.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Heating Group International BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze web shop en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hgi@heatinggroup.eu dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Heating Group International BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling en u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Heating Group International BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Heating Group International BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Heating Group International BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Heating Group International BV tussen zit. Heating Group International BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Exact/ Synergy, CCV Shop;
  • Boekhoudsoftware
  • Aanmaken en opslaan van pakbonnen, facturen, orderhistorie, financiële werkzaamheden en klantgegevens.
  • Ten behoeve van het gemakkelijker maken van het orderproces voor bestaande en niet bestaande klanten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Heating Group International BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Klantgegevens
  • Onbepaalde termijn
  • Tot nadere berichtgeving vanuit klant dat deze verwijderd wil worden.
 • Wat behoort tot de klantgegevens:
  • Bedrijfsnaam
  • Adres
  • KvK-nummer
  • Contactpersoon
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
 • Curriculum Vitae
  • 3 maanden
  • Periode van overleg en besluitvorming
 • Gegevens m.b.t. nieuwsbrief
  • Onbepaalde termijn
  • Tot nadere berichtgeving vanuit klant dat deze verwijderd wil worden of hij/zij zelf de keuze maakt om via een link in de nieuwsbrief af te melden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Heating Group International BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Heating Group International BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Heating Group International BV uw persoonsgegevens niet zonder toestemming aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

CategorieNaamJurisdictieDoelGegevens
AccountantCROP AccountantsFinanciële documentenBoekhoudingFinanciële gegevens
IncassobureauTrust Krediet Beheer BVAchterstallige betalingenBetalingen innenFinanciële en klantgegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Heating Group International BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de webshop en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze webshop optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Heating Group International BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Heating Group International BV.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Heating Group International BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Heating Group International BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hgi@heatinggroup.eu.

Wij komen graag bij u langs voor nadere toelichting en voor een persoonlijk advies.

Kom in contact